Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy warunki korzystania z serwisu internetowego www.mediadevices.pl i mediadevices.eu

Użyty w niniejszym tekście jak i stronie internetowej zwrot Media Devices oznacza Media Devices siedzibą w Wieliczce  przy Ul. Kościuszki 1 jak i każdą ze spółek w stosunku, do których Media Devices  ma pozycję dominującą lub spółek z nią powiązanych.

Ta strona internetowa www.mediadevices.pl i www.mediadevices.eu (“Strona”) jest własnością i jest utrzymywana przez Media Devcies. Dostęp i używanie tej Strony, oznacza wyrażenie zgody ze wszystkimi terminami, warunkami oraz uwagami zawartymi na tej stronie. Dodatkowe terminy i warunki stosuje się do odrębnych obszarów Strony lub do szczegółowej zawartości lub dodatkowych żądań, które również mogą być publikowane w poszczególnych częściach Strony razem z ogólnymi terminami i warunkami, i które regulują zasady użytkowania Strony. Stanowią one, wraz z dodatkowymi terminami i warunkami – kiedy te mają zastosowanie i odnoszą się do “Umowy”.

Poprzez używanie tej strony, Użytkownik Strony oświadcza że rozumie i zgadza się z ogólnymi terminami i warunkami. Podczas używania obszarów Strony, gdzie ogłaszane są inne terminy i warunki, wyraża również swoje zrozumienie i zgodę dotyczącą tych terminów i warunków.

Poprzez używanie tej strony, Użytkownik Strony oświadcza, że przestrzega wszystkich mających zastosowanie regulacji prawnych, wliczając w to eksport i re-eksport regulacji prawnych i mającego zastosowanie prawa polskiego. Dostęp lub używanie jakiejkolwiek części informacji lub cechy Strony z jakiegokolwiek terytorium, gdzie taka część lub cecha jest nielegalna, jest zakazane.

 

Pliki Cookie

 

Strona internetowa Media Devices wykorzystuje tzw. Cookies (małe pliki tekstowe, które zapisują się na dysku osoby odwiedzającej stronę). Pliki te wykorzystywane są do zapamiętywania informacji użytkowniku strony – tworzenia tzw. spersonalizowanych ustawień i stosowane są przez większość rozbudowanych stron WWW. Nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych oraz nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika strony Media Devices. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

 

Wprowadzenie

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR.

Państwa dane osobowe zostały podane Media Devices. dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie i inne) w celach biznesowych.

Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na firmie Media Devices  w związku z rozporządzeniem RODO.

§1 Administrator danych osobowych

Media Devices z siedzibą w Wieliczce ul. Kościuszki 1 NIP: 6791124858, e-mail: [email protected]  zwana dalej Media Devices jest Administratorem następujących Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, firma, tytuł naukowy, stanowisko, dział, specjalizacja, adres e-mail, telefon.

§2 Inspektor ochrony danych osobowych

Media Devices nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: [email protected]

§3 Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, w celach marketingowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, w celach kontaktowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, w celu subskrypcji do newslettera – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do zmiany zgody co do zakresu przetwarzania lub do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

§4 Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Firma Media Devices przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieje dla Media Devices ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub Pani/Pana dane są Media Devices potrzebne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§5 Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, aż do momentu jej wycofania.

§6 Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak firmy kurierskie i spedycyjne (w celu doręczenia przesyłek), firmy prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie Media Devices wszelkie instytucje państwowe i publiczne na bazie obowiązującego prawa

§7 Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  • prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do usunięcia Pani/Pana danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§8 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub prowadzenia innych zgodnych z prawem działań.